مشاوره‌ي حل مسأله

چنانكه پس از شركت در كارگاه‌هاي آموزشي يا حتي بدون حضور در آن‌ها با مسائل متنوع يا ويژه‌اي در كسب‌وكار خود مواجه هستيد كه براي حل آن‌ها به مشاوره‌هاي كامل‌تري نياز باشد، با برگزاري جلسات مشاوره‌ي حضوري در محل شركت شما يا دفتر شركت ناب انديشان پارسيان، موضوع مورد نظر مورد ارزيابي قرار گرفته و در همان جلسه يا جلسات، راهكارهايي به شما توصيه شده و آموزش داده مي‌شود. در اين حالت مثلاً ممكن است بخواهيد جلسه‌اي با حضور اعضاي هيأت مديره شركتتان برگزار و مسئله‌ را به طور كامل واكاوي كرده و مشاوره‌هاي مورد نظر خود را دريافت كنيد.


چنانكه اين راهكارها به صورت يك موضوع قابل تفكيك از موضوعات مطروحه بوده و كارگاه‌هاي آموزشي ويژه‌اي براي آن وجود داشته باشد، توصيه مي‌شود كه در كارگاه آموزشي ذيربط نام نويسي كرده و به صورت گام به گام مسئله را حل كنيد. در غير اين صورت، مثلاً زماني كه مي‌خواهيد مسئله شما به صورت فوري حل شود، پيشنهاد ما اجراي يك پروژه خاص براي حل مسأله شماست. هزينه خدمات مشاوره‌ي حل مسأله به صورت ساعتي و متناسب با محل برگزاري جلسه محاسبه مي‌شود.