پروژه‌ي حل مسأله

زماني كه شما يك مسأله مشخص در بخشي از سازمان داشته و با نوعي بحران يا دغدغه‌ي جدّي مواجه هستيد، اجراي پروژه حل مسأله براي سرعت بخشيدن به كسب نتيجه ضرورت دارد. اين مسأله مي‌تواند در موضوعاتي همچون حجم پايين فروش، قيمت تمام شده‌ي بالاي محصولات و خدمات، تعارض‌هاي سازماني بين مديران و كاركنان، مسائل ناشي از رفتار و فرهنگ سازماني نامناسب و ... باشد. در اين حالت ابتدا وضع موجود شركت عارضه‌يابي شده و سناريو‌هاي حل مسأله به شما پيشنهاد مي‌شود.


با تشريح ابعاد مسأله، بهترين سناريوي مورد توافق با شما به صورت يك پروژه كوتاه مدت (3 تا 6 ماهه) يا ميان‌مدت(6 تا 12 ماهه) با اهدافي مشخص طرح‌ريزي و به‌صورتي گام به گام پياده‌سازي مي‌شود. شركت شما در طول اجراي قرارداد متناسب با فرايندهايي كه به آن نياز داريد به بخش‌هاي مشخصي از سامانه‌ي تحت وب شركت ناب انديشان پارسيان براي تحليل مستمر كسب‌وكارتان و برنامه‌ريزي و كنترل شاخص‌هاي كليدي عملكرد آن در محدوده‌ي مورد نظر دسترسي دارد. پس از اتمام قرارداد نيز اين خدمات قابل تمديد است. شيوه‌ي قرارداد همكاري در اين حالت، متناسب با نوع پروژه، به صورت حق‌الزحمه‌ي ثابت يا درصدي از منافع حاصل از اجراي پروژه تعريف مي‌گردد.